Coyote
 

Escoles Bressol

Acció formativa adreçada a les escoles bressol i les llars d'infants

Els ambients d’aprenentatge a les escoles bressol (a mida)

Curs 2021_22

Els ambients d’aprenentatge a l’escola bressol

Acció formativa, específica, per a les escoles bressol i les llars d’infants interessades en aquest tipus d’organització i proposta educativa.
Adreçat a tot l’equip docent i a l’equip directiu del centre.

Aquesta formació també es pot sol·licitar a la Diputació de Barcelona:
https://www.diba.cat/web/educacio/pf/oferta/2020-3

Objectius generals d’aprenentatge

• Conèixer les bases teòriques que sustenten la proposta de treball per ambients d’aprenentatge a les escoles.
• Aprofundir en el rol del mestre/a i en els diferents estils d’acompanyament, vinculats a la proposta per ambients.
• Reflexionar sobre com acompanyar els aprenentatges emocionals i afectius, motrius, socials i cognitius, en el context dels ambients d’aprenentatge.
• Aprendre a observar i detectar si s’estan cobrint les expectatives pedagògiques corresponents, relacionades amb l’aprenentatge dels infants en la proposta per ambients.
• Conèixer i reflexionar sobre les diferents tipologies i continguts dels ambients d’aprenentatge a l’escola; ambients d’interior i ambients d’exterior.
• Conèixer noves propostes de materials estructurats i no estructurats vinculats a la preparació dels ambients.
• Conèixer i reflexionar com avaluar els processos d’aprenentatge de la proposta per ambients.

Continguts

• A l’inici de l’acció formativa es durà a terme una observació en el centre, durant l’horari lectiu.
• Les barreres arquitectòniques i la importància de l’organització de l’espai en la preparació dels ambients d’aprenentatge. Anàlisi de la disposició de l’espai.
• L’organització de l’equip al voltant dels ambients d’aprenentatge.  L’actitud i el tipus d’intervenció del mestre.
• Identificació de les eines i recursos que es detecten que manquen i que s’han d’incorporar per iniciar la preparació de la proposta.
• Tipologies de materials i activitats. Anàlisi de la presentació del material i de la seva relació amb el contingut curricular.
• La importància de l’observació en el procés d’avaluació. Observació compartida, equip en xarxa. Documentació.
• Temporització i desenvolupament de la proposta dissenyada durant l’acció formativa

Observació_anàlisi i retorn

Durant l’acció formativa la formadora dura a terme una observació en el centre, durant l’horari lectiu, a l’inici, abans de començar  l’acció formativa.
L’objectiu d’aquesta intervenció és la de fer una valoració in situ, en el moment en què s’està sol·licitant la formació i/o l’assessorament, de la distribució dels espais del centre, del tipus del material pedagògic de què es disposa, de la interacció de l’equip educatiu amb els infants i dels diferents estils d’acompanyament de cada mestre/a.
La recollida d’aquesta informació i l’anàlisi corresponent facilita centrar l’assessorament i/o la formació posterior, respectant el moment i els recursos humans i materials actuals del centre.
El retorn d’aquesta observació s’adreçarà a l’equip directiu o al claustre segons s’hagi acordat prèviament.

Temporització

Acció formativa de 20h repartides:
• 7h1/2  destinades a l’observació_devolució.
• 12h1/2 de formació repartides entre cinc sessions de 2h1/2 de durada.
Possibilitats de fer la formació en dissabte.

Cost de l’acció formativa

Per demanar pressupost us podeu adreçar a l’apartat de contacte.

Formadora

Judith López Miró.
Dotze anys d’experiència en l’àmbit de l’educació respectuosa i transformadora.
Assessora i formadora, especialista en la preparació d’ambients d’aprenentatge a l’escola.
Formadora de l’equip del CAIEV.
Terapeuta infantil. Especialista en intervenció de conflictes, en el desenvolupament social de l’infant a l’escola.